Logo Web

Verdeler van alcoholtesters en drugstesten voor professionelen en particulieren

Samplingtoestellen bij alcoholcontroles

Sinds 20 april 2014 is er een wettelijke basis om met een samplingtoestel een screeningtest af te nemen bij een alcoholcontrole. Reeds op 12 juni 2013 werd daartoe een wetsontwerp ingediend waarvan de tekst van de Memorie van Toelichting als volgt luidt:

Art. 15
In artikel 59 van de wegverkeerswet wordt een paragraaf
1/1 ingevoegd die de mogelijkheid voorziet om,
voorafgaand aan de ademtest en/of ademanalyse, met
behulp van een toestel de aanwezigheid van alcohol
van de betrokkene te detecteren. Deze aanvulling strekt
ertoe een wettelijke basis te voorzien voor het gebruik
van de zogenaamde samplingtoestellen door de politie.
In tegenstelling tot de bestaande ademtesttoestellen,
worden er geen specifieke technische specificaties noch
een homologatie voorzien voor deze toestellen. Ze zijn
immers enkel een verlengstuk van de neus van de politieagent
en detecteren louter of er al dan niet alcohol
aanwezig is bij de bestuurder. Enkel aan de resultaten
van een positieve ademtest of -analyse worden juridische
gevolgen verbonden. De samplingtoestellen stellen de
politie in staat om accurater en sneller de drinkers uit het
verkeer te filteren, om deze vervolgens te onderwerpen
aan de officiële, gehomologeerde ademtest en/of –analyse.
Het gebruik van het samplingtoestel doet op generlei
wijze afbreuk aan de andere bepalingen van artikel 59.

(bron: DOC53 2880/001)

De tekst die is verschenen in het Staatsblad van 30 april 2014, Art 20 §1.1 luidt als volgt:

Art. 20. In artikel 59 van de wegverkeerswet, vervangen bij de wet
van 18 juli 1990 en gewijzigd bij de wetten van 20 juli 2005 en
31 juli 2009, wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, luidende :


“§ 1/1. Voorafgaand aan de ademtest bedoeld in § 1, aan de
ademanalyse bedoeld in § 2 of aan de bloedproef bedoeld in artikel 63,
§ 1, mogen de overheidsagenten bedoeld in § 1, in dezelfde omstandigheden,
een toestel gebruiken bestemd voor het detecteren van de
aanwezigheid van alcohol bij de in § 1, 1°, 2° en 3° bedoelde personen.
Dit ontslaat deze personen niet van de andere verplichtingen die hen
overeenkomstig artikel 59 worden opgelegd”.

Contactgegevens

Alcoline vof
Rijkmakerlaan 9A
2910 Essen
België
Tel.: 03-633.15.35
info@alcoline.be

Vergelijk producten

VERGELIJKING (0)

Reset lijst
Vergelijk Reset lijst