Logo Web

Verdeler van alcoholtesters en drugstesten voor professionelen en particulieren

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ALCOLINE WEBWINKEL PARTICULIEREN (niet - particulieren zie verder onderaan)

Artikel 1. Algemeen
De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via Alcoline webwinkel door particulieren worden geplaatst. Deze bepalingen regelen de verkoop door Alcoline webwinkel / Alcoline vof (hierna genoemd ‘Alcoline’) zoals vermeld op de factuur die u (‘u’ of ‘de consument) zal worden toegezonden voor alle bestellingen van ‘producten’ welke door Alcoline worden verkocht, tenzij u een aparte, formele aankoopovereenkomst met Alcoline heeft gesloten.

Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en Alcoline accepteert de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden. Alcoline behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Echter, wijzigingen gelden niet voor koopovereenkomsten die reeds gesloten zijn.

Artikel 2. Bestellen
Bestellingen kunnen geplaatst worden via de webwinkel, via e-mail of per fax.
Bestellingen via Alcoline webwinkel zijn door Alcoline pas aanvaard nadat u een bevestigingsbericht op uw scherm heeft gekregen waarin u wordt gemeld dat de bestelling met succes is verwerkt en als de betaling goedgekeurd is.
De administratie van Alcoline geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Alcoline verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Alcoline verrichte leveringen.
Alcoline erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 3. Herroepingsrecht
De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.


Wenst u gebruik te maken van uw recht om van de aankoop af te zien, dan moet u ons daarvan binnen 14 dagen na ontvangst van uw goederen, schriftelijk in kennis stellen. U staat zelf in voor het transport van de geretourneerde goederen. Enkel onbeschadigde goederen, in de originele en ongeopende verpakking worden aanvaard.

Terugzendingsprocedure: Het factuurnummer is tevens uw TTG-nummer (toelating terugzending goederen). Het TTG-nummer moet duidelijk genoteerd zijn op de terugzendingsverpakking. Terugzendingen zonder TTG-nummer en een kopie van de originele factuur worden niet aanvaard. De goederen moeten worden teruggestuurd in hun originele verpakking,. Onvolledige producten worden NIET aanvaard. Alle retourzendingskosten moeten vooraf door u worden betaald.

De geretourneerde producten zullen binnen de 14 dagen aan u worden terugbetaald.

Gelieve uw pakket terug te sturen naar:
Alcoline vof
Mansionstraat 20
B-2990 Wuustwezel
België

Artikel 4. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW en exclusief behandel- en verzendkosten. Voor de verzending werken wij met bpost. De verzendkosten worden bij uw afrekening vermeld.

Betaling is mogelijk met:
VISA – Mastercard/Eurocard
PayPal
Bankoverschrijving
Onder rembours (alleen in België)
Contant bij afhaling

Vergewis u ervan dat het opgegeven creditcardnummer en de vervaldatum correct zijn. Verkeerde informatie kan de verwerking van uw bestelling vertragen. De betaling met een creditcard is onderhevig aan de goedkeuring van de financiële instelling die de kaart uitgeeft. Alcoline kan niet aansprakelijk worden gesteld mocht een financiële instelling om een of andere reden weigeren de creditcard te aanvaarden of te honoreren. Alcoline treft alle redelijke voorzorgen, in zoverre de firma daartoe gemachtigd is, om de details van uw bestelling en uw betaling te beveiligen. Behoudens nalatigheid in hoofde van Alcoline kan Alcoline niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van het feit dat een derde partij op ongeoorloofde wijze toegang zou hebben gekregen tot de gegevens welke u bij uw bezoek aan Alcoline webwinkel of bij uw bestelling hebt verstrekt.

Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
Bij niet‑betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan 10% per jaar. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimum van € 50,-.

Het protest tegen de factuur dient via e-mail of fax te gebeuren of per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de factuurdatum. Wij verzoeken u steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Artikel 5. Levering/leveringstermijnen en Reclamaties niet ontvangen bestelling
Tenzij anders overeengekomen, zal Alcoline de bestelling uitvoeren uiterlijk binnen dertig dagen te rekenen van de dag volgend op die waarop de consument zijn bestelling aan Alcoline heeft toegezonden.
Indien Alcoline de overeenkomst niet tijdig uitvoert, heeft de consument het recht deze zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving aan de onderneming, te ontbinden, mits op dat ogenblik de onderneming het bestelde goed nog niet heeft verzonden of nog geen aanvang heeft gemaakt met de verstrekking van de bestelde dienst. De consument behoudt dan wel het recht op schadevergoeding zo daar aanleiding toe bestaat. Geen enkele vergoeding en geen onkosten zal van de consument worden geëist uit hoofde van deze ontbinding.
Bovendien zal de consument binnen dertig dagen de bedragen terugbetaald krijgen die hij desgevallend als betaling heeft gestort.

Alcoline behoudt zich het recht voor met gedeeltelijke verzendingen (gespreide leveringen) te werken en de resterende producten als backorder te boeken voor toekomstige leveringen, tenzij u Alcoline bij de plaatsing van uw bestelling onmiddellijk laat weten dat u “alleen een volledige levering” aanvaardt. U erkent en aanvaardt dat leveringen van bestellingen die “alleen volledig mogen worden geleverd” door uw verzoek vertraging kunnen oplopen. Er wordt maar een keer verzendingskosten aangerekend.


Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas op de klant over, indien de klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Alcoline verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.


Artikel 7. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden.
De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d.. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.


Artikel 8. Exportbeperkingen
De producten van Alcoline zijn onderworpen aan de Belgische uitvoerwetten en -voorschriften. U aanvaardt alle verantwoordelijkheid, met inbegrip van alle kosten en honoraria, voor de verwerving van de noodzakelijke vergunningen of officiële attesten met betrekking tot de aard van de geëxporteerde producten, hun bestemming of hun gebruik.


Artikel 9. Aansprakelijkheid
Alcoline is niet aansprakelijk voor enige schade geleden als gevolg van het verkeerd gebruik van door Alcoline geleverde producten. Alcoline kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade.

Alcoholtests zijn uitsluitend bedoeld om een zo getrouw mogelijke indruk te geven van het in het lichaam aanwezige alcoholpromillage. Ondanks de zeer zorgvuldige samenstelling van de producten en controles door Alcoline bvba, kunnen resultaten verschillen en zijn deze mede afhankelijk van de testcondities en de wijze waarop de producten gebruikt worden. De klant erkent dat de door Alcoline afgegeven certificaten voor kalibratie en onderhoud niet aanvaard worden door de overheid en dus niet kunnen gelden als juridisch bewijs. Het toepassen van informatie naar aanleiding van het gebruik van de door Alcoline geleverde producten is volledig voor de eigen verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.


Artikel 10. Gebruik van elektronische berichten
De verkoop van producten op Alcoline webwinkel gebeurt elektronisch. U geeft Alcoline bijgevolg toelating elektronisch met u te communiceren en ook de factuur elektronisch te versturen. Bij een geschil verbindt u zich ertoe, in de breedste zin van de wet, de bewijskracht van elektronische bestellingen, mededelingen, berichten of kennisgevingen in het kader van deze overeenkomst niet in vraag te stellen.


Artikel 11. Garanties
Op de door Alcoline geleverde producten bestaat een garantie van twee jaar.
Alcoline garandeert uitdrukkelijk niet dat de door haar geleverde testen met 100% zekerheid de juiste resultaten geven. De klant is zich hiervan bewust. Met inachtneming van de hieronder gestelde beperkingen verstrekt Alcoline van de door haar geleverde goederen een garantie aldus dat zij, gedurende 1 maand na de leveringsdatum, defecte goederen door nieuwe zal vervangen.

De klant dient te allen tijde Alcoline de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te onderzoeken. De klant zal Alcoline hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten alle benodigde medewerking geven.

De garantie van Alcoline geldt niet in de volgende gevallen:

indien de gebreken mede het gevolg zijn van onoordeelkundige of onjuiste behandeling, gebruik en/of opslag van goederen; gebruik van goederen voor een ander doel dan waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld c.q. zijn bedoeld; ingeval de op de verpakking aangegeven uiterste houdbaarheidsdatum van de goederen verstreken is; indien de gebreken geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit der toegepaste materialen of de hoedanigheid van de geleverde werkzaamheden/ goederen; ingeval door klant zelf of door derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alcoline, herstel- of andere werkzaamheden aan goederen zijn verricht, of wijzigingen of veranderingen aan deze goederen zijn aangebracht; indien klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende verplichting; indien klant niet tijdig heeft gereclameerd; ingeval van ondeugdelijkheid van monsters, materialen, onderdelen, ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, e.d. die door de klant ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn voorgeschreven; indien het artikel bij retourzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade; indien sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, overstromingen, natuurrampen, enz.

In afwijking van het bovenstaande wordt op van derden betrokken werkzaamheden, onderdelen en/of goederen door Alcoline nooit méér garantie gegeven dan aan haar door haar leverancier wordt gegeven.

Alcoline is nimmer verplicht haar garantieverplichtingen na te komen, voor zover de kosten die daaruit voor haar voortvloeien hoger zijn dan de voor de desbetreffende levering van goederen overeengekomen prijs (exclusief BTW)


Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillenregeling
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Antwerpen.


ALGEMENE VOORWAARDEN ALCOLINE WEBWINKEL NIET-PARTICULIEREN

Artikel 1. Algemeen
De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via Alcoline webwinkel worden geplaatst door niet-particulieren. Deze bepalingen regelen de verkoop door Alcoline webwinkel / Alcoline vof (hierna genoemd ‘Alcoline’) zoals vermeld op de factuur die u (‘u’ of ‘de klant’) zal worden toegezonden voor alle bestellingen van ‘producten’ welke door Alcoline worden verkocht, tenzij u een aparte, formele aankoopovereenkomst met Alcoline heeft gesloten.

Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en Alcoline accepteert de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden. Alcoline behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Echter, wijzigingen gelden niet voor koopovereenkomsten die reeds gesloten zijn.
 

Artikel 2. Bestellen
Bestellingen kunnen geplaatst worden via de webwinkel, via e-mail of per fax.

Bestellingen via Alcoline webwinkel zijn door Alcoline pas aanvaard nadat u een bevestigingsbericht op uw scherm heeft gekregen waarin u wordt gemeld dat de bestelling met succes is verwerkt en als de betaling goedgekeurd is.
De administratie van Alcoline geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Alcoline verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Alcoline verrichte leveringen.
Alcoline erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW en wettelijke bijdragen zoals Recupel, exclusief behandel- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor de verzending werken wij met bpost. De verzendkosten worden bij uw afrekening vermeld en bedragen voor België minimaal € 3,-, voor Nederland € 8,00. Voor overige landen gelden de voor die landen geldende posttarieven volgens gewicht.

Betaling is mogelijk met:
VISA – Mastercard/Eurocard
PayPal
Overschrijving na ontvangst factuur (na goedkeuring)
Onder rembours (alleen in België).
Contant bij afhaling

Vergewis u ervan dat het opgegeven creditcardnummer en de vervaldatum correct zijn. Verkeerde informatie kan de verwerking van uw bestelling vertragen. De betaling met een creditcard is onderhevig aan de goedkeuring van de financiële instelling die de kaart uitgeeft. Alcoline kan niet aansprakelijk worden gesteld mocht een financiële instelling om een of andere reden weigeren de creditcard te aanvaarden of te honoreren. Alcoline treft alle redelijke voorzorgen, in zoverre de firma daartoe gemachtigd is, om de details van uw bestelling en uw betaling te beveiligen. Behoudens nalatigheid in hoofde van Alcoline kan Alcoline niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van het feit dat een derde partij op ongeoorloofde wijze toegang zou hebben gekregen tot de gegevens welke u bij uw bezoek aan Alcoline webwinkel of bij uw bestelling hebt verstrekt.

Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
Bij niet‑betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan 10% per jaar. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding

verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimum van € 50,-.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Wij verzoeken u steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 

Artikel 4. Levering/leveringstermijnen en Reclamaties niet ontvangen bestelling
Tenzij anders overeengekomen, zal Alcoline de bestelling uitvoeren uiterlijk binnen dertig dagen te rekenen van de dag volgend op die waarop de klant zijn bestelling aan Alcoline heeft toegezonden.
Indien Alcoline de overeenkomst niet tijdig uitvoert, heeft de klant het recht deze zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving aan de onderneming, te ontbinden, mits op dat ogenblik de onderneming het bestelde goed nog niet heeft verzonden of nog geen aanvang heeft gemaakt met de verstrekking van de bestelde dienst. De klant behoudt dan wel het recht op schadevergoeding zo daar aanleiding toe bestaat. Geen enkele vergoeding en geen onkosten zal van de klant worden geëist uit hoofde van deze ontbinding.
Bovendien zal de klant binnen dertig dagen de bedragen terugbetaald krijgen die hij desgevallend als betaling heeft gestort.

Alcoline behoudt zich het recht voor met gedeeltelijke verzendingen (gespreide leveringen) te werken en de resterende producten als backorder te boeken voor toekomstige leveringen, tenzij u Alcoline bij de plaatsing van uw bestelling onmiddellijk laat weten dat u “alleen een volledige levering” aanvaardt. U erkent en aanvaardt dat leveringen van bestellingen die “alleen volledig mogen worden geleverd” door uw verzoek vertraging kunnen oplopen.

De klant is verantwoordelijk voor het tijdig melden van een niet ontvangen zending. De termijn die hiervoor geldt is maximaal 4 weken na de dag waarop verstuurd is. Na deze periode is Alcoline niet verplicht pakketnavraag te doen m.b.t. een zending of de zending te compenseren.
 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas op de klant over, indien de klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Alcoline verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.
 

Artikel 6. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden.
De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..
Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.
 

Artikel 7. Exportbeperkingen
De producten van Alcoline zijn onderworpen aan de Belgische uitvoerwetten en -voorschriften. U aanvaardt alle verantwoordelijkheid, met inbegrip van alle kosten en honoraria, voor de verwerving van de noodzakelijke vergunningen of officiële attesten met betrekking tot de aard van de geëxporteerde producten, hun bestemming of hun gebruik.
 

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Alcoline is niet aansprakelijk voor enige schade geleden als gevolg van het gebruik van door Alcoline geleverde producten. Alcoline kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade.

Alcoholtests zijn uitsluitend bedoeld om een zo getrouw mogelijke indruk te geven van het in het lichaam aanwezige alcoholpromillage. Ondanks de zeer zorgvuldige samenstelling van de producten en controles door Alcoline, kunnen resultaten verschillen en zijn deze mede afhankelijk van de testcondities en de wijze waarop de producten gebruikt worden. De klant erkent dat de door Alcoline afgegeven certificaten voor kalibratie en onderhoud niet aanvaard worden door de overheid en dus niet kunnen gelden als juridisch bewijs. Het toepassen van informatie naar aanleiding van het gebruik van de door Alcoline geleverde producten is volledig voor de eigen verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van door haar geleverde producten.
 

Artikel 9. Gebruik van elektronische berichten
De verkoop van producten op Alcoline webwinkel gebeurt elektronisch. U geeft Alcoline bijgevolg toelating elektronisch met u te communiceren. Bij een geschil verbindt u zich ertoe, in de breedste zin van de wet, de bewijskracht van elektronische bestellingen, mededelingen, berichten of kennisgevingen in het kader van deze overeenkomst niet in vraag te stellen.


Artikel 10. Garanties
Op de door Alcoline geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld, doch met een minimum van 1 jaar.
Alcoline garandeert uitdrukkelijk niet dat de door haar geleverde testers met 100% zekerheid de juiste resultaten geven. De klant is zich hiervan bewust. Met inachtneming van de hieronder gestelde beperkingen verstrekt Alcoline terzake van de door haar geleverde goederen een garantie aldus dat zij, gedurende 1 maand na de leveringsdatum, defecte goederen door nieuwe zal vervangen.
De klant dient te allen tijde Alcoline de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te onderzoeken. De klant zal Alcoline hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten alle benodigde medewerking geven.

De garantie van Alcoline geldt niet in de volgende gevallen:
indien de gebreken mede het gevolg zijn van onoordeelkundige of onjuiste behandeling, gebruik en/of opslag van goederen; gebruik van goederen voor een ander doel dan waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld c.q. zijn bedoeld; ingeval de op de verpakking aangegeven uiterste houdbaarheidsdatum van de goederen verstreken is; indien de gebreken geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit der toegepaste materialen of de hoedanigheid van de geleverde werkzaamheden/ goederen; ingeval door klant zelf of door derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alcoline, herstel- of andere werkzaamheden aan goederen zijn verricht, of wijzigingen of veranderingen aan deze goederen zijn aangebracht; indien klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende verplichting; indien klant niet tijdig heeft gereclameerd; ingeval van ondeugdelijkheid van monsters, materialen, onderdelen, ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, e.d. die door de klant ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn voorgeschreven; indien het artikel bij retourzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade; indien sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, overstromingen, natuurrampen, enz.

In afwijking van het bovenstaande wordt op van derden betrokken werkzaamheden, onderdelen en/of goederen door Alcoline nooit méér garantie gegeven dan aan haar door haar leverancier wordt gegeven.
Alcoline is nimmer verplicht haar garantieverplichtingen na te komen, voor zover de kosten die daaruit voor haar voortvloeien hoger zijn dan de voor de desbetreffende levering van goederen overeengekomen prijs (exclusief BTW

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillenregeling
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Antwerpen. 

Contactgegevens

Alcoline vof
Rijkmakerlaan 9A
2910 Essen
België
Tel.: 03-633.15.35
info@alcoline.be

Vergelijk producten

VERGELIJKING (0)

Reset lijst
Vergelijk Reset lijst